ru

Company Management


 Pluzhnikov.jpg


Mikhail I. Pluzhnikov      
Chief Executive Officer

Grechanyi.jpg


Alexander N. Grechany
Deputy Executive Officer - Chief Technology Officer

Mescheryakov.jpg


Andrey I. Mescheryakov
Chief Procurement Officer