ru

Company Management


Pluzhnikov.jpg


Mikhail I. Pluzhnikov
General Director

Grechanyi.jpg


Alexander N. Grechany
Deputy Executive Officer - Chief Technology Officer

Mescheryakov.jpg


Andrey I. Mescheryakov
Chief Procurement Officer