ru

Company Management


OVA.jpg


Oleg V. Antonov
Chief Executive Officer

Pluzhnikov.jpg


Mikhail I. Pluzhnikov
First Deputy Chief Executive Officer - Chief Operating Officer